کلید محافظ جان هگر

انواع کلید محافظ جان دوپل و چهار پل هگر
کلید محافظ جان هگر

انواع کلید محافظ جان دوپل و چهار پل هگر در آمپرهای مختلف از  25 آمپر تا 63 آمپر(Hager RCCB Range )

116
7 تیر 1394 - 15:17 28 مرداد 1394 - 15:01
RCCB.JPG