فیوزهای مینیاتوری هگر

انواع فیوزهای مینیاتوری تک پل،دو پل،سه پل،چهارپل هگر
فیوزهای مینیاتوری هگر

 1- (Hager MCB Range - 1 POLe ) انواع فیوزهای مینیاتوری  تک پل هگر در آمپرهای مختلف از  4 آمپر تا 63 آمپر

 2- ( Hager MCB Range - 2 POLE) انواع فیوزهای مینیاتوری  دو پل هگر  در آمپرهای مختلف از  4 آمپر تا 63 آمپر
 3- ( Hager MCB Range - 3 POLE) انواع فیوزهای مینیاتوری سه پل هگر  در آمپرهای مختلف از  4 آمپر تا 63 آمپر
 4- ( Hager MCB Range - 4 POLE) انواع فیوزهای مینیاتوری چهار پل هگر در آمپرهای مختلف از  4 آمپر تا 63 آمپر

126
7 تیر 1394 - 14:24 28 مرداد 1394 - 14:57
mcb.JPG