محصولات الکوپارس

سکسیونر فیوز دار

انواع سکسیونر گازی SF6 قابل قطع زیر بار و فیوزدار در سطوح ولتاژی 24KV و 36KV

سکسیونر قابل قطع

انواع سکسیونر گازی SF6 قابل قطع زیر بار و فیوزدار در سطوح ولتاژی 24KV و 36KV

دژنکتور خلاء

کلید های خلاء ( VACUUM CIRCUIT BREAKER) ، محفظه های خلاء