انواع تابلو برق Famatel اسپانیا

انواع تابلو برق آماده فاماتل اسپانیا


سفارش آنلاین با تلگرام
انواع تابلو برق Famatel اسپانیا

Box IP65 495x125x107 mm 6 modules
Box IP65 506x230x150 mm 8 modules
Box IP65 506x330x150 mm 13 modules
Box IP65 506x230x130 mm
Box IP65 506x330x130 mm
Box IP65 180x330x130 mm
Box IP65 330x330x130 mm
Box IP65 245x215x155 mm 9 modules
Box IP65 330x215x155 mm 9 modules
Box IP65 360x260x130 mm 12 modules
Box IP65 495x125x107 mm 6 modules
Box IP65 506x230x150 mm 8 modules
Box IP65 506x330x150 mm 13 modules
Box IP65 180x330x130 mm
Box IP65 330x330x130 mm
Box IP65 506x230x150 mm 8 modules with holes for 2 Interlocked socket
Box IP65 506x330x150 mm 13 modules with holes for 3 Interlocked socket
Box IP65 685x330x150 mm 32 modules
Box IP65 685x330x150 mm 32 modules

"Box IP65 506x230x150 mm 8 modules
3 sockets 2P+T 16A/250V~
1 plug 2P+T 16A/250V~"
"Box IP65 506x230x150 mm 8 modules
1 socket 2P+T 16A/250V~
1 toma 2P+T 16A/250V~
1 socket 3P+T 16A/380V~
1 plug 3P+N+T 16A/380V~"
"Box IP65 686x330x150 mm 13+13 modules
1 interlocked socket 2P+T 16A/250V~
1 interlocked socket 3P+T 16A/380V~
1 interlocked socket 3P+T 32A/380V~
1 emergency push button"
"Box IP65 686x330x150 mm 13+13 modules
1 interlocked socket 3P+T 16A/250V~
1 interlocked socket 3P+N+T 16A/380V~
1 interlocked socket 3P+N+T 32A/380V~
1 emergency push button"
"Box IP65 866x330x150 mm 13+13 modules
2 sockets 2P+TTL 16A/250V~
3 interlocked sockets 2P+T 16A/250V~
1 emergency push button"
"Box IP65 866x330x150 mm 13+13 modules
2 sockets 2P+TTL 16A/250V~
1 interlocked socket 2P+T 16A/250V~
1 interlocked socket 3P+T 16A/380V~
1 interlocked socket 3P+N+T 32A/380V~
1 emergency push button"
"Box IP65 1196x330x150 mm 13+13+13 modules
1 interlocked socket 3P+T 16A/380V~
1 interlocked socket 3P+N+T 16A/380V~
1 interlocked socket 3P+N+T 32A/380V~
1 interlocked socket 3P+N+T 63A/380V~
1 socket 2P+TTL 16A/250V~
1 emergency push button"
"Box IP65 686x330x150 mm 13+13 modules
1 interlocked socket 2P+T 16A/250V~
1 interlocked socket 3P+T 16A/380V~
1 interlocked socket 3P+T 32A/380V~
1 emergency push button"
"Box IP65 686x330x150 mm 13+13 modules
1 interlocked socket 3P+T 16A/380V~
1 interlocked socket 3P+N+T 16A/380V~
1 interlocked socket 3P+N+T 32A/380V~
1 emergency push button"
"Box IP65 866x330x150 mm 13+13 modules
2 sockets 2P+T 16A/250V~
3 interlocked sockets 2P+T 16A/250V~
1 emergency push button"
"Box IP65 866x330x150 mm 13+13 modules
2 sockets 2P+TTL 16A/250V~
1 interlocked socket 2P+T 16A/250V~
1 interlocked socket 3P+T 16A/380V~
1 interlocked socket 3P+N+T 32A/380V~
1 emergency push button"
"Box IP65 1196x330x150 mm 13+13+13 modules
1 interlocked socket 3P+T 16A/380V~
1 interlocked socket 3P+N+T 16A/380V~
1 interlocked socket 3P+N+T 32A/380V~
1 interlocked socket 3P+N+T 63A/380V~
1 socket 2P+TTL 16A/250V~
1 emergency push button"
Box IP65 506x230x150 mm 8 modules 2 x 2P+T 16A/250V~
Box IP65 506x230x150 mm 8 modules 2 x 3P+T 16A/380V~
"Box IP65 506x230x150 mm 8 modules
1 x 2P+T 16A/250V~
1 x 3P+N+T 16A/380V~"
Box IP65 506x330x150 mm 13 modules 3 x 2P+TTL 16A/250V~
"Box IP65 506x330x150 mm 13 modules
2 x 2P+T 16A/250V~
1 x 3P+T 16A/380V~"
"Box IP65 506x330x150 mm 13 modules
2 x 2P+T 16A/250V~
1 x 3P+N+T 16A/380V~"
"Box IP65 506x330x150 mm 13 modules
1 x 2P+T 16A/250V~
1 x 3P+T 16A/380V~
1 x 3P+N+T 16A/380V~"
"Box IP65 506x330x150 mm 13 modules
1 x 2P+T 16A/250V~
1 x 3P+T 32A/380V~
1 x 3P+N+T 32A/380V~"
"Box IP65 506x330x150 mm 13 modules
1 x 2P+T 16A/250V~
1 x 3P+T 16A/380V~
1 x 3P+N+T 32A/380V~"
Box IP44 495x125x107 mm 6 modules 3 x 2P+TTL 16A/250V~
Box IP44 495x125x107 mm 6 modules 3 x 2P+T 16A/250V~
"Box IP44 495x125x107 mm 6 modules
2 x 2P+TTL 16A/250V~
1 x 2P+T 16A/250V~"
"Box IP44 495x125x107 mm 6 modules
1 x 2P+TTL 16A/250V~
2 x 2P+T 16A/250V~"
"Box IP65 495x125x107 mm 6 modules
2 sockets 2P+TTL 16A/250V~
1 plug 2P+T 16A/250V~
"
"Box IP44 495x125x107 mm 6 modules
2 x 2P+T 16A/250V~
1 x 3P+T 16A/380V~"
"Box IP44 495x125x107 mm 6 modules
2 x 2P+T 16A/250V~
1 x 3P+T 32A/380V~"
"Box IP44 495x125x107 mm 6 modules
1 x 2P+TTL 16A/250V~
1 x 2P+T 16A/250V~
1 x 3P+N+T 16A/380V~
Box IP44 495x125x107 mm 6 modules 1 x 2P+TTL 16A/250V~
1 x 2P+T 16A/250V~
1 x 3P+N+T 16A/380V~"
"Box IP44 495x125x107 mm 6 modules
1 x 2P+TTL 16A/250V~
1 x 2P+T 16A/250V~
1 x 3P+N+T 32A/380V~"
"Box IP44 495x125x107 mm 6 modules
2 x 2P+T 16A/250V~
1 x 3P+N+T 32A/380V~"
"Box IP65 495x125x107 mm 6 modules
1 socket 2P+T 16A/250V~
1 socket 3P+T 16A/380V~
1 plug 3P+N+T 16A/380V~"
Box IP44 506x230x150 mm 8 modules 4 x 2P+TTL 16A/250V~
"Box IP44 508x230x150 mm 8 modules
2 x 2P+TTL 16A/250V~
2 x 2P+T 16A/250V~"
"Box IP44 508x230x150 mm 8 modules
1 x 2P+TTL 16A/250V~
2 x 2P+T 16A/250V~
1 x 3P+T 16A/380V~"
"Box IP44 506x230x150 mm 8 modules
2 x 2P+TTL 16A/250V~
1 x 3P+T 16A/380V~
1 x 3P+T 32A/380V~"
"Box IP44 506x230x150 mm 8 modules
2 x 2P+TTL 16A/250V~
2 x 3P+T 16A/380V~
"
"Box IP44 506x230x150 mm 8 modules
2 x 2P+TTL 16A/250V~
2 x 3P+T 32A/380V~"
"Box IP44 506x230x150 mm 8 modules
2 x 2P+TTL 16A/250V~
2 x 3P+N+T 16A/380V~"
"Box IP44 506x230x150 mm 8 modules
2 x 2P+TTL 16A/250V~
2 x 3P+N+T 32A/380V~"
"Box IP44 506x230x150 mm 8 modules
2 x 2P+TTL 16A/250V~
1 x 3P+N+T 16A/380V~
1 x 3P+N+T 32A/380V~"
"Box IP44 506x230x150 mm 8 modules
2 x 2P+TTL 16A/250V~
1 x 2P+N+T 16A/250V~
1 x 3P+N+T 16A/380V~"
"Box IP44 506x230x150 mm 8 modules
2 x 2P+T 16A/250V~
2 x 3P+N+T 16A/380V~"
"Box IP44 506x230x150 mm 8 modules
2 x 2P+T 16A/250V~
2 x 3P+N+T 32A/380V~"
"Box IP44 506x330x150 mm 13 modules
4 x 2P+TTL 16A/250V~
2 x 2P+T 16A/250V~"
"Box IP44 506x330x150 mm 13 modules
2 x 2P+TTL 16A/250V~
2 x 3P+T 16A/380V~
2 x 3P+T 32A/380V~"
"Box IP44 506x330x150 mm 13 modules
2 x 2P+TTL 16A/250V~
2 x 2P+T 16A/250V~
2 x 3P+T 16A/380V~"
"Box IP44 506x330x150 mm 13 modules
2 x 2P+TTL 16A/250V~
2 x 3P+N+T 16A/380V~
2 x 3P+N+T 32A 380V~"
"Box IP44 506x330x150 mm 13 modules
2 x 2P+TTL 16A/250V~
2 x 3P+T 16A/380V~
2 x 3P+T 32A/380V~"
"Box IP44 506x330x150 mm 13 modules
2 x 2P+T 16A/250V~
2 x 3P+N+T 16A/380V~
2 x 3P+N+T 32A/380V~"
"Box IP65 506x230x150 mm 8 modules
2 sockets 2P+TTL 16A/250V~
2 sockets 3P+T 16A/380V~"
"Box IP65 506x230x150 mm 8 modules
2 sockets 2P+TTL 16A/250V~
1 socket 3P+T 16A/380V~
1 socket 3P+T 32A/380V~ "
"Box IP65 506x230x150 mm 8 modules
3 tomas 2P+TTL 16A/250V~
1 plug 2P+T 16A/250V~"
"Box IP65 506x230x150 mm 8 modules
2 sockets 2P+TTL 16A/250V~
1 socket 3P+T 16A/380V~
1 plug 3P+N+T 16A/380V~"
"Box IP65 506x230x150 mm 8 modules
2 sockets 2P+TTL 16A/250V~
2 sockets 3P+T 16A/380V~ "
"Box IP65 506x230x150 mm 8 modules
2 sockets 2P+TTL 16A/250V~
1 socket 3P+T 16A/380V~
1 socket 3P+T 32A/380V~ "
"Box IP65 506x230x150 mm 13 modules
2 interlocked sockets 2P+T 16A/250V~
2 interlocked sockets 3P+T 16A/400V~
1 emergency push button"
"Box IP65 506x230x150 mm 13 modules
2 interlocked sockets 2P+T 16A/250V~
1 interlocked socket 3P+T 16A/400V~
1 interlocked socket 3P+T 32A/400V~
1 emergency push button"
"Box IP65 506x230x150 mm 13 modules
3 interlocked sockets 2P+T 16A/250V~
1 interlocked socket 3P+T 16A/400V~
1 emergency push button"
"Box IP65 506x230x150 mm 13 modules
3 interlocked sockets 2P+T 16A/250V~
1 interlocked socket 3P+T 32A/400V~
1 emergency push button"
"Box IP65 506x230x150 mm 13 modules
4 interlocked sockets 2P+T 16A/250V~
1 emergency push button"


شرکت آتیه صنعت
تلفن 88253772
ایمیل kafaee@atiehsanat.com
موبایل 09121759465
فروش: کفایی

پیوست ها - انواع تابلو برق Famatel اسپانیا
25000.jpg 6706.jpg 16010.jpg 26000.jpg 13912.jpg 25501.jpg 13200 (2)-2.jpg 6055.jpg 3069.jpg 3984.jpg 3042.jpg 6404.jpg 3957-11.jpg 3011.jpg 6153.jpg 3957.1+.7.jpg


سفارش آنلاین با تلگرام

504
20 شهریور 1396 - 10:44
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - انواع تابلو برق Famatel اسپانیا