اسید سنج , هدایت سنج ، دما سنج , mv متر قلمی مدل PL-700 PC ساخت کمپانی EZDO تایوان

اسید سنج , هدایت سنج ، دما سنج , mv متر قلمی


اسید سنج , هدایت سنج ، دما سنج , mv متر قلمی مدل PL-700 PC ساخت کمپانی EZDO تایوان

اسید سنج , هدایت سنج ، دما سنج , mv متر قلمی مدل PL-700 PC ساخت کمپانی EZDO تایوان

مولتی پارامتر رومیزی pH, mV, Conductivity, Temperature متر
PL-700PC(S): pH, mV, Conductivity, TDS, Salt, Temperature, (Stirrer)
محدوده اندازه گیری پارامترها :
- اسید سنجی PH متر:
-2.00~16.00 pH
با دقت: 0.01 pH


- (mv) ORPمتر:
-1999 ~ -200 mV / -199.9 ~ 499.9 mV / 500 ~ 2000 mV
با دقت : 0.1/1 Mv

- Conductivity متر:
0.0~ 199.9μS / 200~ 1999μS / 2.00~ 19.99 mS / 20.0~ 100.0 mS
با دقت 0.1/1μS/0.01/0.1 mS:

- سختی سنجی TDS:
0.0~131.9 ppm / 132~1319 ppm / 1.32~13.19 ppt / 13.2~66.0 ppt
با دقت 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt

- شوری Salt:
0.0~99.9 ppm / 100~999 ppm / 1.00~9.99 ppt / 10.0~50.0 ppt
با دقت 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt

- درجه حرارتTemp : 0-110.0 ℃دقت ℃0.1
- دارای صفحه کلید با غشای ضد آب
- امکان جبران اتوماتیک دما ATC و شوری دستی (MSC) و جبران خسارت ناشی از ارتفاع(MAC).
- امکان جبران اتوماتیک دما ATC
- دارای حافظه تا 25 نقطه و فراخوانی داده ها
- قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا
- مقدار TDS به وسیله ی کانداکتیویتی تعیین می گردد(با ضرب مقدار Conductivity در یک نسبت مشخص بین 0.50 تا1.00 )
- دارای کابل USB جهت اتصال به کامپیوتر
- متعلقات : الکترود شیشه ای PH و پراب دما ، الکترود EC، محلولهای استاندارد، نگهدارنده الکترود، کابل ونرم افزار ،آدابتور AC ، 9V باتری ،جعبه حمل ، همزن (آپشنال)

 

PH متر رومیزی مترمدلPL-700PV ، مولتی پارامتر رومیزی pH, mV, Conductivity, Temperature، اسید سنج،PHمتر,پ هاش متر، PL-700PC(S): pH, Mv/Conductivity/TDS/Salt/Temperature Stirrer ،پی اچ متر، نمایشگردماو هدایت و اسید، سختی سنجTDS,متر، ORPمترقلمی,،mv متر قلمیpH4805, کالیبره اتوماتیک،mvمتر،ORPمتر، پتانسیل اکسایش – کاهش, اسید سنج قلمی, محلولهای استاندارد, سختی سنج قلمیTDS,متر قلمی, شوری سنج قلمی، درجه حرارت ، محلول کالیبره, الکترود,مولتی متر شیمیایی, اندازه گیری پارامتر های شیمیایی آب, اکسیژن متر قلمی, اکسیژن هوا, اکسیژن محلولDO,متر،o2متر, 4805Cond, 6742, 8200, 5011, 5011A,شرکت TES، پیوند داتیو, TDS/ Conductivity/ Salt / Temp، لوری-برونستد, اسید‌یته‌ی مواد، PHسنجی،PP-203 تراکم یون هیدروژن , OH-,H+ PH, ,غلظت یون هیدروژن درمحلول،تیتراسیون،مولتی پارامتررومیزیpH/mV/Conductivity/Temperatureمترمدل PL-700PV ساخت کمپانی EZDO تایوان،آب مقطر، کاغذ لیتموس, ترنسلpH/ORP/Temp، اسکنر اتوماتیک 10 کاناله دما، اسیدسنجی یاقلیاسنجی, ATS-2000،TDSمترقلمی مدلTDS-5031،تیتراسیون اسید-باز،CD-104،قلیاسنج,بازسنج, کنداکتیویمتر(Conductivity متر) قلمی مدل COND5022 ، تیتراسیون اسیدوباز, PH5011اسیدمتر, مولتی متر پرتابل CTS-406، باز,قلیا ، مولتی متر ،اندازه گیری پارامتر های کیفی آب،, Ezdo، شرکت صائن
4805ph،4805Cond، 8200،6742، ATS2000، CD-104، CON5022، CTS-406 Portable Conductivity TDS Salt Meter ، FTC-420، MP-103 ، MS-11C، ph5011، ph5011a، PL-700PC، PL-700PV، pp-201، pp-203، TDS5032، TUB-430، DO 7031، Ezdo ، Gondo


219
15 مهر 1395 - 11:31 17 مهر 1395 - 8:07
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه سایر برگ نماها - اسید سنج , هدایت سنج ، دما سنج , m...